Powiększ okno przeglądarki

#Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla osób wypełniających formularz

§.1 Formularz kontaktowy

Jestem świadomy/a, że w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego i wysłaniem wiadomości, administratorem moich danych osobowych zawartych w formularzu i wiadomości, których podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania z administratorem kontaktu drogą elektroniczną, będzie GetHero Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław, z którym można się również kontaktować telefonicznie pod numerem +48 733 103 515 lub pod adresem e-mail: hello@gethero.pl. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu wykonania już zawartej umowy lub w celu podjęcia przez administratora działań zmierzających do rozpoczęcia współpracy. Do kategorii odbiorców moich danych osobowych należą wyłącznie podmioty stale współpracujące z administratorem przy realizacji celu, w jakim się kontaktuję, a także inne podmioty, gdy do przekazania moich danych dochodzi na podstawie przepisu prawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora do czasu realizacji celu, w jakim się kontaktuję, ewentualnie dłużej, jeżeli będzie to wynikało z prawnie uzasadnionego interesu administratora (np. do dochodzenia lub obrony roszczeń). Zostałem/am pouczony o tym, że w związku z przetwarzaniem moich danych przez administratora przysługują mi następujące uprawnienia: usunięcia danych osobowych, dostępu do swoich danych osobowych, uaktualnienia swoich danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych; mogę także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto, moje dane nie będą poddawane przez administratora profilowaniu ani innej formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

§.2 Klauzula informacyjna dla dostawców

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – dalej RODO, przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest GetHero Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krakowskiej 29, z którym mogę się również kontaktować mailowo pod adresem e-mail: hello@gethero.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 733 103 515 Przyjmuję również do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez GetHero Sp. z o.o. w następujących celach:

  1. w celu nawiązania współpracy oraz wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. w celu podjęcia działań na moje żądanie przed zawarciem umowy oraz w celu jej wykonania, do czasu wykonania umowy, a także ewentualnie do zaspokojenia lub przedawnienia roszczeń z niej wynikających na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,
  2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. realizacji obowiązków płatnika (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z: w zakresie dotyczącym rozliczeń na ubezpieczenia społeczne – ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2017.1778 t.j.): art. 3 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 1, art. 6 i art. 6a; w zakresie dotyczącym rozliczeń podatkowych – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.200 t.j.): art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 1a i 2.), przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym upłynął termin podatku/składki,
  3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. realizacji obowiązków księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2017.2343 t.j.): art. 9; ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 t.j.): art. 106e; ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 t.j.): Rozdział II Prowadzenie ksiąg rachunkowych), przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku,

Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że:

  • o ile podanie przeze mnie danych nie jest obowiązkiem ustawowym, jest warunkiem zawarcia umowy; w zakresie, w jakim moje dane osobowe są przetwarzane na podstawie mojej zgody, mogę ją w każdym czasie cofnąć, jednak takie cofnięcie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem,
  • dane osobowe mogą być udostępnione przez Administratora zaufanym odbiorcom takim jak podmioty świadczące usługi księgowe, pocztowe, działania PR i wizerunkowe, firmy dostarczające i obsługujące wybrane systemy lub rozwiązania informatyczne lub dostawcom innych usług realizowanych na rzecz Administratora,
  • moje dane osobowe nie będą przekazywane przez GetHero Sp. z o. o. do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych,
  • moje dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani innej formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
  • w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez GetHero Sp. z o. o. przysługują mi następujące uprawnienia do: cofnięcia zgody, usunięcia danych osobowych, dostępu do swoich danych osobowych, uaktualnienia swoich danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych; mogę także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych oraz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.